www.euro-muenzen.de

Euro Münzen Offizielle Kurssätze
San Marino

2002 off. Kurssatz in stempelglanz (st) 120.000 
2003 off. Kurssatz in stempelglanz (st)   
2004 8,88 Euro off. Kurssatz in stempelglanz (st)   
2003 70 Cent off. Minisatz in stempelglanz (st)   
2004 off. Minisatz 1,11 in stempelglanz (st)   

2002 off. Kurssatz in stempelglanz (st)
Auflage: 120.000 Stück


2003 off. Kurssatz in stempelglanz (st)2003 off. Minisatz in stempelglanz (st)


2004 off. Kurssatz in stempelglanz (st)2004 off. Minisatz in stempelglanz (st)